گروه عفونی، ایمونولوژی و آزمایشگاه
 
گروه عفونی
دکتر پیام طبرسی

متخصص عفونی-رئیس واحد آموزش مرکز

Google Scholar
Scopus Author ID : 22954831100
ORCID ID : 0000-0002-8932-5420

دکتر مجید مرجانی

متخصص عفونی

Google Scholar
Scopus Author ID : 26321808900
ORCID ID :
0000-0003-1466-8645

دکتر افشین منیری

متخصص عفونی

Google Scholar

دکتر مهین پورعبداله

پاتولوژيست آناتوميكال-كلينيكال

Google Scholar
Scopus Author ID : 55189881000
ORCID ID :
0000-0001-6245-3054

 

Contact Us Gallery News About Us Home
Copyright © 2014 LTRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved Powered By NRITLD IT Department