نحوه مراجعه
 

بیماران کاندید پیوند ریه باید از طریق متخصصین رشته های ریه، جراحی قفسه صدری، عفونی، اطفال و یا داخلی ارجاع داده شوند. خود بیمار نمی تواند مستقیماً برای پیوند مراجعه کند به این دلیل که تشخیص اینکه بیماری از پیوند ریه سود می برد یا خیر موضوعی پیچیده و تخصصی است. درمانگاه پیوند ریه روزهای یک شنبه  ساعت 14 الی 17در ساختمان درمانگاه بیمارستان دایر است.(تلفن درمانگاه: 27122554-021) که بیماران با معرفی نامه می توانند مراجعه کنند. در درمانگاه بررسی های اولیه انجام شده و سپس در یک جلسه چند تخصصی گروهی مطرح می شود و اگر مورد تایید و برای انجام پیوند ریه بودند آنگاه در لیست پیوند قرار می گیرند.

Contact Us Gallery News About Us Home
Copyright © 2014 LTRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved Powered By NRITLD IT Department