اولویت های پژوهشی مرکز
 

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات پیوند ریه

  • روش های مفید برای ساخت و استفاده از محلول های نگه داری عضو پیوندی
  • تکنیک های خوب جراحی پیوند
  • مبارزه با عفونت بعد از پیوند
  • رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی در جهت توسعه پیوند ریه
Contact Us Gallery News About Us Home
Copyright © 2014 LTRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved Powered By NRITLD IT Department