آموزش متخصص
 

آموزش مستمر دستیاران فوق تخصص برای انجام پیوند ریه سالانه حدود 2-3 نفر دستیار فوق تخصص در این مرکز در رشته قفسه جراحی قفسه صدری تربیت می شوند که در اعمال جراحی پیوند ریه شرکت فعال داشته و توانایی لازم را برای اینکه بتوانند خود اقدام به انجام پیوند ریه بنمایند پیدا می کنند.

Contact Us Gallery News About Us Home
Copyright © 2014 LTRC.SBMU.AC.IR Allright Reserved Powered By NRITLD IT Department