×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مركز تحقيقات پيوند ريه، پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي بيمارستان دكتر مسيح دانشوري، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي

Lung Transplantation Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مركز تحقيقات بيماريهاي ناي، پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي بيمارستان دكتر مسيح دانشوري، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي Tracheal Diseases Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran       

 

 

 

مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات، پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي بيمارستان دكتر مسيح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي Tobacco Prevention and Control Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical  Sciences ,Tehran, Iran
مركز تحقيقات مايكوباكتريولوژي، پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي بيمارستان دكتر مسيح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي Mycobacteriology Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مركز تحقيقات پزشكي از راه دور، پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي بيمارستان دكتر مسيح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي

Telemedicine Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD) , Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran      
مركز تحقيقات بيماريهاي مزمن تنفسي، پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي بيمارستان دكتر مسيح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي Chronic Respiratory Diseases Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD),  Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مركز تحقيقات بيماريهاي تنفسي اطفال، پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي بيمارستان دكتر مسيح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي Pediatric Respiratory DiseasesResearch Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD),  Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مركز تحقيقات ويروس شناسي، پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي بيمارستان دكتر مسيح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي Virology Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Masih Daneshvari Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مركز تحقيقات سل باليني و اپيدميولوژي، پژوهشكده سل و بيماريهاي ريوي، مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي بيمارستان دكتر مسيح دانشوري ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي Clinical Tuberculosis and Epidemiology Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD) , Masih Daneshvari Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 

 
تنظیمات قالب