×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آموزش مستمر دستیاران فوق تخصص برای انجام پیوند ریه سالانه حدود 2-3 نفر دستیار فوق تخصص در این مرکز در رشته قفسه جراحی قفسه صدری تربیت می شوند که در اعمال جراحی پیوند ریه شرکت فعال داشته و توانایی لازم را برای اینکه بتوانند خود اقدام به انجام پیوند ریه بنمایند پیدا می کنند.

تنظیمات قالب