×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اهداف استراتژيك مركز تحقيقات پيوند ريه

طراحي و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي مرتبط با پيوند ريه براساس نياز كشور

توسعه منابع مورد نياز پژوهش هاي مرتبط با پيوند ريه

ايجاد و توسعه بانك اطلاعات در زمينه پيوند ريه

پيگيري و حمايت از طرح هاي كاربردي در جهت توانمندسازي پژوهشگران نظام سلامت

همكاري با انجمن هايي كه در زمينه پيوند ريه مي توانند كمك كنند نظير انجمن ريه ايرانيان، جامعه جراحي توراكس، انجمن ريه كشور و ... 

جلب مشاركت و همكاري با سازمان هاي مردم نهاد در عرصه سلامت

تهيه، تدوين و تأليف بسته هاي آموزشي و اطلاع رساني در رابطه با پيوند ريه

تربيت نيروي تخصصي و فني بويژه گروه پزشكي در راستاي برنامه هاي پيوند ريه

توانمند سازي علمي، پژوهشي و اجرايي نيروهاي درگير در امر پيوند ريه

ارائه خدمات آموزشي، درماني و مشاوره اي پيوند ريه

اجراي كارگاه آموزشي مرگ مغزي

راه اندازي رشته هاي تخصصي، MPH و PHD مرتبط با موضوع پيوند ريه و همكاري در جهت اجرا، توسعه و تقويت برنامه ها

ارزيابي و ارزشيابي مستمر فعاليت هاي انجام شده

 

تنظیمات قالب