×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات پیوند ریه

  • روش های مفید برای ساخت و استفاده از محلول های نگه داری عضو پیوندی
  • تکنیک های خوب جراحی پیوند
  • مبارزه با عفونت بعد از پیوند
  • رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی در جهت توسعه پیوند ریه
تنظیمات قالب