×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

معرفی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پیوند ریه:

      نام: ابوالقاسم

      نام خانوادگي: دانشور کاخکی                                                                       

      مرتبه علمي: دانشیار جراحي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

      زبان: فارسي، انگليسي

      آدرس: تهران، خيابان شهيد باهنر (نياوران)، دارآباد، بيمارستان دكتر مسيح دانشوري    

     كدپستي: 1955841452

      تلفن: 26109647–021                               آدرس الكترونيك:Dr.daneshvar@sbmu.ac.ir  

برای آشنایی بیشتر با رئیس مرکز میتوانید cv ایشان را مطالعه نمایید . لینک مشاهده CV معاون مرکز

لینک سامانه علم سنجی رئیس مرکز

لینک سامانه scopus

لینک سامانه google scholar

ORCID ID : 0000-0002-1086-000X

         

 

تنظیمات قالب