×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

نقش توراكوسكوپي در تشخيص و درمان پلورزي ها در بيماران بستري در مركز پزشكي دكتر مسيح دانشوري

اسامي همكاران:دكتر عزيزاله عباسي، دكتر محمد بهگام شادمهر

استاد راهنما: دكتر عزيزاله عباسي

محل انجام: بيمارستان دكتر مسيح دانشوري- سالهاي 1375-1378

اندازه گيري فشار داخل كاف در لوله هاي داخل ناي و لوله هاي تراكئوستومي هنگام استفاده از لوله در بيماران بستري در بخش ICU

اسامي همكاران:دكتر عزيزاله عباسي، دكتر حسين يوسف زاده

استاد راهنما: دكتر عزيزاله عباسي

محل انجام: مراكز درماني مختلف تهران-1371-1380

 

بررسي مرحله پيشرفت سرطان پستان در زنان ايراني در هنگام تشخيص در تعدادي از بيمارستان هاي تهران طي سالهاي 74-1368

اسامي همكاران:دكتر عزيزاله عباسي، دكتر رعنا بدر

استاد راهنما: دكتر عزيزاله عباسي

محل انجام: تعدادي از بيمارستانهاي مختلف تهران-1376-1377

 

 بررسي موارد پنومونكتومي هاي انجام شده در بيمارستان مسيح دانشوري در فاصله سالهاي 77-1373 

اسامي همكاران:دكتر عزيزاله عباسي، دكتر فرحناز صادق بيگي

استاد راهنما: دكتر عزيزاله عباسي

محل انجام: بيمارستان دكتر مسيح دانشوري-1377-1378

 

سندرم لب مياني و موارد عمل شده در بيمارستان مسيح دانشوري

اسامي همكاران:دكتر عزيزاله عباسي، دكتر ساويز پژهان

استاد راهنما: دكتر عزيزاله عباسي

محل انجام: بيمارستان دكتر مسيح دانشوري-1379-1381

 

مقايسه دو روش جراحي درناژ باز و بسته در درمان عفونت هاي عميق استرنوم به دنبال اعمال جراحي قلب باز 

اسامي همكاران:دكتر سيد احمد حسنتاش، دكتر عزيزالله عباسي، دكتر ضرغام حسين احمدي

استاد مشاور: دكتر عزيزاله عباسي

محل انجام: بيمارستانهاي مدرس و مسيح دانشوري-1380-1381

 

معرفي لوله سينه كاتتردار و مقايسه كارآئي و عوارض آن با لوله سينه معمولي

اسامي همكاران:دكتر فريد آقائي ميبدي

استاد راهنما: دكتر ابوالفضل افشارفرد

محل انجام: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي-1383-1384

 

مقايسه اثر ساكشن و لوله سينه معمولي بر نشت هوا بدنبال انجام جراحي بر روي نسج ريه

اسامي همكاران: دكتر مجيد پويا

استاد راهنما: دكتر عزيزالله عباسي

محل انجام: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي-1384

 

بررسي ميزان تاثير خونرساني ريوي فرموتريك خارج بدني بر عملكرد ريه بيماران مرگ مغزي، اختلال عملكرد حاد ريه و ميزان بقاي بيماران پيوند شده

اسامي همكاران: دکتر شادی شفقی

استاد راهنما: دکتر کتایون نجفی زاده، دکتر عزیزالله عباسی

محل انجام: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي-1384

بررسی اثر سیرولیموس در تغییر نتایج اسپیرومتری و تست پیاده روی 6 دقیقه ای (6MWT) در بیماران LAM

اسامي همكاران:دكتر فامه السادات آقایی میبدی

استاد راهنما: دكتر کتایون نجفی زاده

محل انجام: بیمارستان دکتر مسیح دانشوری سال 90-92

 

بررسی تاثیر HALOTHERAPY در بهبود تست های عملکرد ریوی و کیفیت زندگی بیماران برونشکتازی غیر CF در وضعیت پایدار مراجعه کننده به درمانگاه ریه بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در سال 1390

اسامي همكاران:دكتر بی تا ربانی- دکتر کتایون نجفی زاده

استاد راهنما: دكتر سید شهاب الدین محمد مکی

محل انجام: بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

 

بررسی نتایج درمان و پیش آگهی تومورهای نورواکتودرمال ابتدایی قفسه سینه در بیماران بستری در بیمارستان مسیح دانشوری از سال1380 تا 1395

اسامي همكاران:سید محمدرضا سید کباری، مریم حدادی

استاد راهنما: دکتر کامبیز شیخی

محل انجام: بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

 

 

 

 

 
تنظیمات قالب