×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

اصول تشخيص و درمان تنگي راههاي هوايي به دنبال لوله گذاري

تاليف: دكتر عزيزاله عباسي دزفولي و همكاران

نشر: تهران، بيمارستان مسيح دانشوري، 1382 

چاپ و صحافي: مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

 

 

تاريخچه شروع و پيشرفت جراحي قفسه سينه در ايران

تاليف: دكتر عزيزاله عباسي دزفولي

نشر: فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران، 1384

چاپ و صحافي: موسسه انتشارات نزهت

 

 

لوله هاي سينه و اصول تخليه مايع و هوا از فضاي جنب

تاليف: دكتر عزيزاله عباسي دزفولي و همكاران

نشر: تهران، بيمارستان مسيح دانشوري، 1385

چاپ و صحافي: موسسه انتشارات نزهت

گرایش های امروزه در درمان جراحی تنگی های بعد از لوله گذاری نای

تاليف: دكتر عزيزاله عباسي دزفولي و همكاران

نشر: تهران، بيمارستان مسيح دانشوري، 1394

چاپ و صحافي: موسسه انتشارات زروام

سبک زندگی سالم پس از پیوند اعضا

تاليف: دكتر علیرضا جهانگیری، فاطمه بهرام بیگی، سارا رضایی

نشر: تهران، بيمارستان مسيح دانشوري، 1395

چاپ و صحافي:

 

تنظیمات قالب