×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

گروه بیهوشی
دکتر بهروز فرزانگان

متخصص بیهوشی-رئیس بخش بیهوشی

Google Scholar
Scopus Author ID : 24478384700
ORCID ID : 0000-0002-6353-5761

 

دکتر علیرضا جهانگیری

متخصص بیهوشی-رئیس انجمن بیهوشی قلب ایران

Google Scholar
Scopus Author ID : 56904223900
ORCID ID : 0000-0002-5514-3768

 

دکتر علی خلیلی

متخصص بیهوشی

Google Scholar
Scopus Author ID : 
ORCID ID :

 

دکتر علیرضا سلیمی

متخصص بیهوشی

Google Scholar
Scopus Author ID :
ORCID ID :

 

دکتر طاهره پارسا

متخصص بیهوشی

Google Scholar
Scopus Author ID : 6506163868
ORCID ID : 0000-0002-2196-9107

 

 

دکتر فدائی زاده

متخصص بیهوشی-رئیس مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور

Google Scholar
Scopus Author ID : 16635778300
ORCID ID : 0000-0002-0736-2130

 

 

 

تنظیمات قالب