×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

گروه جراحی توراکس
دکتر عزیزاله عباسی

استاد دانشگاه شهید بهشتی-فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراکس)

رئیس مرکز تحقیقات پیوند ریهGoogle Scholar
Scopus Author ID : 7005977895
ORCID ID : 0000-0002-1086-000X

دکتر محمد بهگام شادمهر

استاد دانشگاه شهید بهشتی-فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراکس)

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای نایGoogle Scholar
Scopus Author ID : 6507397973
ORCID ID : 0000-0002-3303-6750

دکتر ابوالقاسم دانشور کاخکی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی-فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراکس)

Google Scholar
Scopus Author ID : 16505925300
ORCID ID : 0000-0002-8498-9324

 

دکتر ساویز پژهان

دانشیاردانشگاه شهید بهشتی-فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراکس)

معاون واحد درمان بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

Google Scholar
Scopus Author ID : 16507222700
ORCID ID : 0000-0002-5291-2971

 

دکتر کامبیز شیخی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی-فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراکس)

Google Scholar
Scopus Author ID : 37040772400
ORCID ID : 0000-0002-4609-225X

 

دکتر فرحناز صادق بیگی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی-فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراکس)

رئیس واحد فراهم آوری پیوند اعضا

Google Scholar
Scopus Author ID : 00000000
ORCID ID : 0000-0002-2552-5749

 

دکتر سیدرضا ثاقبی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی-فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراکس)

Google Scholar
Scopus Author ID : 36198836400
ORCID ID : 0000-0001-6592-1087

 

دکتر سلمان سلیمانی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی-فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراکس)

 

 
دکتر مجتبی مخبر دزفولی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی-فوق تخصص جراحی قفسه صدری(توراکس)

 

 

 

تنظیمات قالب