×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

گروه جراحی قلب
دکتر ضرغام حسین احمدی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی-فوق تخصص جراحی قلب

Google Scholar
Scopus Author ID : 26654011700
ORCID ID : 0000-0002-2982-9950

 

دکتر زهرا انصاری اول

استادیار دانشگاه شهید بهشتی-فوق تخصص جراحی قلب


Google Scholar
Scopus Author ID :
ORCID ID :

 

 

 

تنظیمات قالب