×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

گروه داخلی ریه
دکتر حمیدرضا جماعتی

قائم مقام بیمارستان دکتر مسیح دانشوری-فوق تخصص ریه

Google Scholar
Scopus Author ID : 7801446806
ORCID ID : 0000-0002-9372-3253

دکتر جلال حشمت نیا

فوق تخصص ریه

Google Scholar
Scopus Author ID : 54890649100
ORCID ID : 0000-0003-2966-4380

دکتر مریم میرعنایت

فوق تخصص ریه

Google Scholar
Scopus Author ID : 55624896600
ORCID ID :0000-0002-0852-1666

 

تنظیمات قالب