×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

گروه داخلی قلب
دکتر فرح نقاش زاده

متخصص قلب

Google Scholar
Scopus Author ID : 55757266300
ORCID ID : 0000-0003-2446-6553

 

دکتر بابک شریف کاشانی

متخصص قلب

Google Scholar
Scopus Author ID : 16246451600
ORCID ID :0000-0002-3400-489X

دکتر ندا بهزادنیا

متخصص قلب

Google Scholar

 

 

 

تنظیمات قالب