×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

گروه عفونی
دکتر پیام طبرسی

متخصص عفونی-رئیس واحد آموزش مرکز

Google Scholar
Scopus Author ID : 22954831100
ORCID ID : 0000-0002-8932-5420

دکتر مجید مرجانی

متخصص عفونی

Google Scholar
Scopus Author ID : 26321808900
ORCID ID :
0000-0003-1466-8645

دکتر افشین منیری

متخصص عفونی

Google Scholar

دکتر مهین پورعبداله

پاتولوژیست آناتومیکال-کلینیکال

Google Scholar
Scopus Author ID : 55189881000
ORCID ID :
0000-0001-6245-3054

 

تنظیمات قالب